Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położoną w obrębie Rudno.

Wykazy nieruchomości 28.04.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.25.2021                                            Ostróda, 26 kwietnia 2022 r.
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położoną w obrębie Rudno.
 
Działka ew. nr 29/4 o pow. 0,1917 ha, położona w obrębie Rudno, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021597/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 29/4, położona jest w zwartej zabudowie wsi Rudno. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa siedliskowo-zagrodowa, grunty niezabudowane oraz gminna przepompownia ścieków. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu, porośnięta drzewami i krzewami. Przez północną części działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia. Na działce mogą znajdować się pozostałości po płycie obornikowej. Dojazd do działki odbywa się z drogi gminnej 153108N Rudno – Rudno kolonia, następnie działką gminną numer ewidencyjny 29/2, obręb Rudno. Działka sklasyfikowana jako Br-RIVa.
 
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r., działka ew. nr 29/4, położona w obrębie Rudno, znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowe.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę działki ew. nr 29/4 o pow. 0,1917 ha, położoną w obrębie Rudno, w wysokości 59.200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych).
 
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1988 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 10 czerwca 2022 roku.
 
W przypadku braku takich wniosków działka zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie ww. terminu.
 
Cena nabycia działki ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
            Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 28 kwietnia 2022 r. do 20 maja 2022 r. w miejscowości Rudno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.