Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 144/92 o pow. 0,0122 ha, położoną w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

Wykazy nieruchomości 28.04.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.22.2021                                            Ostróda, 26 kwietnia 2022 r.
 
Wykaz
 
            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 70/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 144/92 o pow. 0,0122 ha, położoną w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.
 
Działka ew. nr 144/92, położona w obrębie Mała Ruś, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00044879/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 144/92 o powierzchni 122 m2, położona jest w peryferyjnej części Ostródy, w miejscowości Wałdowo, w odległości ok. 3,5 km od centrum miasta Ostróda. Działka położona w pobliżu nowopowstającego osiedla o zabudowie jednorodzinnej niskointensywnej, przedszkola, boiska sportowego i  placu zabaw.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka ma kształt prostokąta o proporcjonalnych bokach. Położona jest na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych. Działka niezagospodarowana, porośnięta murawą trawiastą.  Przez działkę przechodzi sieć kanalizacyjna. Działka sklasyfikowana jako Bi – inne tereny zabudowane.
 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, położony jest w strefie S2 - strefa urbanizacji (podmiejska). Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Zbycie działki ew. nr 144/92 o pow. 0,0122 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 144/10, obręb Mała Ruś.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.
 
Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 10.900,00 zł.
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 144/92, położona w obrębie Mała Ruś, zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 10.900,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 144/10, położonej w obrębie Mała Ruś. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wałdowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 28 kwietnia 2022 r. do 20 maja 2022 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 28 kwietnia 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.