Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położoną w obrębie Kątno.

Wykazy nieruchomości 11.05.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.1.2022                                                          Ostróda, 5 maja 2022 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 76/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położoną w obrębie Kątno.
 
Działka ew. nr 85/68 o pow. 0,7009 ha, położona w obrębie Kątno, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00016195/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. W dziale III Kw wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dotyczące nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 85/68, położona jest w miejscowości Kątno, w otoczeniu plaży gminnej i jeziora Szeląg Wielki. W północno-wschodniej części znajdują się działki przeznaczone w mpzp pod zabudowę mieszkalno-usługową. Działka posiada kształt trapezu o proporcjonalnych bokach z wypustką w kierunku zachodnim, łączącą się z linią brzegową jeziora. Działka posiada przeciętne warunki inwestycyjne – położona jest na terenie ze spadkiem w kierunku zachodnim. Działka sklasyfikowana jako PsIV. Przy sprzedaży ww. działki, zostanie ustanowiona służebność drogowa, polegająca na prawie przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela i użytkownika przedmiotowej działki, przez dz. ew. nr 85/67 do ogólnodostępnej działki nr 85/6 obręb Kątno, stanowiącej własność Gminy Ostróda.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na południe od wsi Kątno, obręb geodezyjny Kątno, gmina Ostróda, zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/69/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz Nr 185, poz. 2233) działka ew. nr 85/61, położona w obrębie Kątno, przeznaczona jest pod 8UTS – teren plażowo-rekreacyjny i 14ZN – zieleń naturalna.
 
W zakresie zagospodarowania przedmiotowego terenu (dot. przeznaczenia UTS):
 
- projektuje się plażę o nawierzchni trawiastej;

- dopuszcza się realizację elementów małej architektury – zadaszeń, stołów, ław, placu zabaw dla dzieci (wykonać z materiałów naturalnych, wkomponować w krajobraz), boisk do gier;

- dopuszcza się, w miarę potrzeby, lokalizację sanitariatów – jedynie poza strefą nadbrzeżną wyłączoną z zabudowy;

- zakaz zabudowy pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a brzegiem jeziora nie dotyczy hangaru na sprzęt pływający;

- dopuszcza się lokalizację jednego hangaru na sprzęt pływający w pobliżu brzegu jeziora - jedna kondygnacja, dach jedno- lub dwuspadowy o spadku max. 16° , powierzchnia zabudowy do 70 m² , elewacja stonowana z otoczeniem;

- w miejscach największych spadków terenu należy zapewnić znaczny udział trwałej zieleni (drzewa, krzewy) zapobiegającej erozji;

- nakazuje się zachowanie swobodnego dostępu do wody w postaci pasa terenu o szerokości 1,5 m od linii brzegowej.
 
Brak możliwości innej zabudowy, poza wskazaną powyżej.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę działki ew. nr 85/68 o pow. 0,7009 ha, położoną w obrębie Kątno, w wysokości 240.500,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćset złotych).
 
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 24 czerwca 2022 roku.
 
W przypadku braku takich wniosków działka zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie ww. terminu.
 
Cena nabycia działki ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 11 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. w miejscowości Kątno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.