Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, lokal mieszkalny nr 2 w budynku oznaczonym numerem porządkowym 22 przy ulicy Dworcowej w miejscowości Samborowo.

Wykazy nieruchomości 12.05.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.11.2022                                            Ostróda, 10 maja 2022 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 81/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, lokal mieszkalny nr 2 w budynku oznaczonym numerem porządkowym 22 przy ulicy Dworcowej w miejscowości Samborowo.
 
Gmina Ostróda jest co do udziału 12/100 właścicielką nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działka ew. nr 524/11 o powierzchni 0,3951 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostródzie prowadzona jest księga wieczysta EL1O/00038202/4.
 
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym ani hipoteką.
 
Działka położona północno-zachodniej części miejscowości Samborowo, przy ulicy Dworcowej. W pobliżu znajduje się linia kolejowa trasy Ostróda-Iława, budynki wielorodzinne oraz działki zabudowane budowlami i budynkami niemieszkalnymi. Działka zabudowana w części środkowo-zachodniej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. W pozostałej części działka zagospodarowana na potrzeby właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, w większości jako ogródki przydomowe. Działa częściowo ogrodzona. Posiada przyłącza: wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne.
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny, położony na działce ew. nr 524/11 obręb Samborowo, oznaczony jest numerem porządkowym 22. Wybudowany został w technologii tradycyjnej, jako budynek II kondygnacyjny (parter i piętro) wraz z częściowo użytkowym poddasze. Budynek w całości podpiwniczony. Murowany z cegły pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty eternitem. Budynek nieocieplony. Widoczne ubytku w tynku.
 
Sprzedawany lokal mieszkalny nr 2, położony jest na parterze (I kondygnacja). Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Lokal ogrzewany kuchnią metalową oraz piecem kaflowym, woda ciepła z bojlera elektrycznego. Kuchnia na gaz butlowy. Lokal stanowi powierzchnię użytkową 35,20 m2. W skład lokalu wchodzi:  kuchnia, łazienka z wc i pokój. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o pow. 7,40 m2 oraz boks gospodarczy o powierzchni użytkowej 8,70 m2. Standard lokalu określono jako niski.
 
Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r. działka ew. nr 524/11 obręb Samborowo, położona jest w strefie S1 - strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Przedmiotem sprzedaży jest:
- lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 35,20 m2, położony w budynku oznaczonym numerem porządkowym 22 przy ulicy Dworcowej w miejscowości Samborowo, składający się z: kuchni, łazienki z wc oraz pokoju. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o pow. 7,40 m2 oraz boks gospodarczy o pow. uż. 8,70 m2 w budynku gospodarczym;
 
- udział 12/100 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka ew. nr 524/11 o pow. 0,3951 ha, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00038202/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie oraz w elementach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
Cena sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego wynosi 54.700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych).
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r.
 
W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz najemcy. Cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty. Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 12 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 12 maja 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.