Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, położoną w obrębie Gierłoż.

Wykazy nieruchomości 31.05.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.29.2021                                                        Ostróda, 26 maja 2022 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 102/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, położoną w obrębie Gierłoż.
 
Działka ew. nr 34/2 o pow. 0,7995 ha, położona w obrębie Gierłoż, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021553/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym ani hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 34/2, położona jest w południowo-wschodniej części miejscowości Gierłoż. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się grunty rolne oraz kompleks leśny. Dojazd do działki z centrum wsi drogą asfaltową, następnie około 300 m drogą szutrową. Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu. Położona na terenie płaskim, porośnięta trawą. Działka wykorzystywana była jako boisko do piłki nożnej. Sklasyfikowana jako Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. W pobliżu działki znajduje się sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna.
 
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r., działka ew. nr 34/2, położona w obrębie Gierłoż, znajduje się w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy, Natura 2000. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: w części tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w części las.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę działki ew. nr 34/2 o pow. 0,7995 ha, położoną w obrębie Gierłoż, w wysokości 67.400,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych).
 
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 15 lipca 2022 roku.
 
W przypadku braku takich wniosków działka zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie ww. terminu.
 
Cena nabycia działki ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 31 maja 2022 r. do 22 czerwca 2022 r. w miejscowości Gierłoż, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu wykazu z Gazecie Olsztyńskiej dnia 31 maja 2022r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.