Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną jako działka ew. nr 401/5 o pow. 0,0080 ha, położoną w obrębie Idzbark.

Wykazy nieruchomości 31.05.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.30.2021                                                        Ostróda, 26 maja 2022 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 101/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną jako działka ew. nr 401/5 o pow. 0,0080 ha, położoną w obrębie Idzbark.
 
Działka ew. nr 401/5, położona w obrębie Idzbark, stanowi zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00046205/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, własność Gminy Ostróda. Działka oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat.
 
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka ew. nr 401/5, położona jest w strefie kolonijnej wsi Idzbark, poza zurbanizowaną częścią wsi. Działka o kształcie zbliżonym do trójkąta, położona na terenie pochyłym o niekorzystnych warunkach geotechnicznych. Działka niezabudowana, niezagospodarowana i nieogrodzona. Możliwość podłączenia w przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe oraz telekomunikacyjne. Działka sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowe.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019r., dz. ew. nr 401/5, położona w obrębie Idzbark, znajduje się: w strefie S3 - strefa osadniczo-przyrodnicza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Zbycie działki ew. nr 401/5 o pow. 0,0080 ha, położonej w obrębie Idzbark, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami – na rzecz użytkownika wieczystego.
 
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej określona na dzień 10.05.2022 r. wynosi:
- prawa własności: 1.500,00 zł;
- prawa użytkowania wieczystego: 1.100,00 zł.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 15 lipca 2022 r.
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 401/5, położona w obrębie Idzbark, zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) na rzecz użytkownika wieczystego.
 
Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Idzbark, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 31 maja 2022 r. do 22 czerwca 2022 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 31 maja 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.