Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 127 o powierzchni 0,0288 ha, położoną w obrębie Kątno, na działkę ewidencyjną nr 69/3 o powierzchni 0,0176 ha, położoną w obrębie Kątno.

Wykazy nieruchomości 31.05.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.38.2021                                                        Ostróda, 26 maja 2022 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 99/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zbycia w drodze zamiany działki stanowiącej własność Gminy Ostróda – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 127 o powierzchni 0,0288 ha, położoną w obrębie Kątno, na działkę ewidencyjną nr 69/3 o powierzchni 0,0176 ha, położoną w obrębie Kątno.
 
Działka ew. nr 127 o powierzchni 0,0288 ha, położona w obrębie Kątno, stanowi zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00012109/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, własność Gminy Ostróda. W dziale III ww. księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu, niezwiązane z przedmiotem zamiany.
 
Działka ew. nr 69/3 o powierzchni 0,0176 ha, położona w obrębie Kątno, stanowi własność osoby prywatnej.
 
Nieruchomości nie są obciążone hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka ew. nr 127 o powierzchni 288 m2, położona jest w środkowej części miejscowości Kątno, w strefie zwartej zabudowy wsi, bezpośrednio przy linii brzegowej jeziora Szeląg Wielki. Działka położona na terenie płaskim, ze spadkiem w kierunku zachodnim. Porośnięta trawą, ogrodzona płotem od strony południowej. Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna. Wjazd na działkę utrudniony z uwagi na posadowiony słup energetyczny na drodze gminnej tj. działce nr 135/1 obręb Kątno. Kształt działki charakterystyczny dla inwestycji liniowych – wydłużony prostokąt. Działka sklasyfikowana jako dr – droga.
 
Działka ew. nr 69/3 o powierzchni 176 m2, położona jest w środkowej części miejscowości Kątno, w strefie zwartej zabudowy wsi, w pobliżu linii brzegowej jeziora Szeląg Wielki. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane budynkami w zabudowie siedliskowo-zagrodowej oraz mieszkalnej.  Ponadto przedmiotowa działka łączy przepompownię gminną położoną na działce ew. nr 96/1 obręb Kątno z drogą gminną – działką ew. nr 135/1 obręb Kątno. Działka położona na terenie płaskim, ze spadkiem w kierunku zachodnim. Działka utwardzona. Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna oraz energetyczna.
 
Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021r., dz. ew. nr 127 i nr 69/3, położone w obrębie Kątno, znajdują się w strefie S3 - strefa osadniczo-przyrodnicza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowe.
 
Zbycie działki ew. nr 127 o pow. 0,0288 ha, położonej w obrębie Kątno, następuje w drodze zamiany na działkę ew. nr 69/3 o pow. 0,0176 ha, położoną w obrębie Kątno, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
Cenę działki ew. nr 127 o pow. 0,0288 ha, położonej w obrębie Kątno, ustalono zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na kwotę 14.600,00 zł.
 
Cenę działki ew. nr 69/3 o pow. 0,0176 ha, położonej w obrębie Kątno, ustalono zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na kwotę 8.900,00 zł.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki ew. nr 127 obręb Kątno, na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 15 lipca 2022 r.
 
Jeżeli działka ew. nr 127 obręb Kątno, zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszczeń, o których mowa powyżej, cenę działki ustala się w wysokości równej jej wartości tj. w kwocie 14.600,00 zł.
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kątno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia 31 maja 2022 r. do 22 czerwca 2022 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 31 maja 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.