Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym, obszar o pow. 0,0077 ha stanowiący część nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo gmina Ostróda na okres od 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. (włącznie).

Wykazy nieruchomości 15.06.2022

 

Nasz znak: RGP.6845.6.2019                                                                   Ostróda, 15 czerwca 2022 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr         Wójta Gminy Ostróda, z dnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym, obszar o pow. 0,0077 ha stanowiący część nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo gmina Ostróda na okres od 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. (włącznie).
 
„Wydzierżawiający” zgodnie z KW EL1O/00036664/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie jest właścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo.
 
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00036664/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, nie jest obciążona hipoteką oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, przedmiotowa działka sklasyfikowana jest jako Ba – tereny przemysłowe.
 
Działka ew. Nr 432/38, obręb Samborowo leży w północnej części miejscowości Samborowo, przy ul. Dworcowej, w otoczeniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. W sąsiedztwie przebiega również linia kolejowa. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Przez jej teren przebiegają sieci: energetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacji sanitarnej znacznie ograniczające możliwości zagospodarowania terenu. Na działce znajdują się również zbiorcza przepompownia ścieków. W bliskim sąsiedztwie działki przebiegają sieci: gazowa oraz wodociągowa.
 
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r. teren na którym znajduje się przedmiotowa działka położony jest w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Przedmiotem dzierżawy jest obszar o pow. 0,0077 ha stanowiący część nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo gmina Ostróda.
 
Przedmiotowy fragment działki zostaje oddany z przeznaczeniem budowy oraz obsługi blaszanego garażu.
 
Wydzierżawienie ww. gruntu następuje na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2032 r. (włącznie).
 
Miesięczny czynsz dzierżawny za grunt, o pow. 77 m2, stanowiący część dz. ew. Nr 432/38, o powierzchni 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo ustala się zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda. Wynosi on 38,50 zł + VAT miesięcznie.
obliczenie: 77 m2 x 0,50 zł/m2 = 38,50 zł + VAT
 
Czynsz dzierżawny wraz z należnym podatkiem VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), płatny będzie po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, za dany miesiąc w terminie do dnia 20 każdego miesiąca.
 
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w związku ze zmianą minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda obowiązujące na terenie Gminy Ostróda.
 
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 15 czerwca 2022 r. do 07 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronach internetowych Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 20 czerwca 2022 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34.