Ogłoszenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o przekazaniu do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym część zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. Nr 6, położonej w obrębie 8 Ostróda, przy ul. 11 Listopada 39.

Wykazy nieruchomości 06.09.2022

 

Nasz znak: RGP.6845.6.2022                                                                             Ostróda, 05.09.2022 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 151/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 02 września 2022 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania
w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym część zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. Nr 6, położonej w obrębie 8 Ostróda, przy ul. 11 Listopada 39.
Przedmiotem dzierżawy są następujące składniki nieruchomości:
1) lokal o powierzchni 101,49 m2, znajdujący się w budynku nr 39 przy ul. 11 Listopada w Ostródzie,
2) udział wynoszący 11/100 w gruncie działki ew. Nr 6, obręb 8 Ostróda o powierzchni 3238 m2, służący do obsługi lokalu, o którym mowa w pkt 1.
 
 
Przeznaczeniem dzierżawy jest prowadzenie biura z przeznaczeniem na siedzibę fundacji.
 
Nieruchomość oznaczona jako dz. ew. Nr 6, położona w obrębie 8 Ostróda, przy ul. 11 Listopada 39, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z KW Nr EL1O/00012062/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
 
Działka ew. Nr 6, położona w obrębie 8 Ostróda, przy ul. 11 Listopada 39, o pow. 0,3238 ha sklasyfikowana jest jako: Bi (inne tereny zabudowane).
 
Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr XLV/293/98 z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy (Publikacja: Dz. Urz. Województwa Olsztyńskiego nr 9 z 30 kwietnia 1998 r. poz. 119), przedmiotowa działka przeznaczona jest w części pod:
•          S7US1 - usługi nieuciążliwe,
•          Z9 - tereny komunikacji kołowej.
 
Zgodnie z ustaleniami zaktualizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda do roku 2023” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XXV/172/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., działka ew. nr 6 obręb nr 8 Ostróda znajduje się na obszarze rewitalizacji.
 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym o powierzchni 879,45 m2, wraz z piwnicami o powierzchni 297,20 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 40,89 m2. Budynek przy ul. 11 Listopada 39 w Ostródzie wpisany jest do rejestru zabytków zgodnie z decyzją A-2102 (stary numer A-3805) z dnia 14 sierpnia 1987 r.
 
W budynku nr 39 przy ul. 11 Listopada w Ostródzie znajdują się siedziby: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Obsługi Komunalnej.
 
Przedmiotem dzierżawy są następujące składniki nieruchomości:
 
1) lokal o powierzchni 101,49 m2, znajdujący się w budynku nr 39 przy ul. 11 Listopada w Ostródzie,
 
2) udział wynoszący 11/100 w gruncie działki ew. Nr 6, obręb 8 Ostróda, służący do obsługi powyższego lokalu
 
 
Wydzierżawienie ww. nieruchomości następuje na okres 2 lat i 9 miesięcy.
 
            Miesięczny czynsz dzierżawny za:
1) lokal o powierzchni 101,49 m2, znajdujący się w budynku nr 39 przy ul. 11 Listopada w Ostródzie;
2) udział wynoszący 11/100 w gruncie działki ew. Nr 6, obręb 8 Ostróda, służący do obsługi ww lokalu,
ustala się zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda. Wynosi on 330,33 + VAT miesięcznie.
Obliczenie miesięcznego czynszu dzierżawnego:
1) za lokal: 1,50 zł * 101,49 m2 = 152,24 zł + VAT miesięcznie;
2) za dział w gruncie służący do obsługi lokalu: 0,50 zł * 356,18 m2 = 178,09 zł + VAT miesięcznie.
 
Czynsz dzierżawny wraz z należnym podatkiem VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), płatny będzie po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, za dany miesiąc dzierżawy w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, w kasie Urzędu Gminy Ostróda lub na konto Gminy Ostróda: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110.
 
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w związku ze zmianą minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda obowiązujące na terenie Gminy Ostróda. O nowej wysokości czynszu Dzierżawca zostanie poinformowany pisemnie. Nowa stawka czynszu obowiązywać będzie od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawiadomienie o zmianie stawki.
 
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 6 września 2022 r. do  27 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronach internetowych Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 6 września 2022 r.