Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, położonej w obrębie Gierłoż. Przetarg odbędzie się dnia 18 listopada 2022 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

Przetargi nieruchomości 12.10.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.29.2021                                            Ostróda, 7 października 2022 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 102/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, położonej w obrębie Gierłoż.
 
Działka ew. nr 34/2 o pow. 0,7995 ha, położona w obrębie Gierłoż, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021553/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym ani hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 34/2, położona jest w południowo-wschodniej części miejscowości Gierłoż. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się grunty rolne oraz kompleks leśny. Dojazd do działki z centrum wsi drogą asfaltową, następnie około 300 m drogą szutrową. Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu. Położona na terenie płaskim, porośnięta trawą. Działka wykorzystywana była jako boisko do piłki nożnej. Sklasyfikowana jako Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. W pobliżu działki znajduje się sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna.
 
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r., działka ew. nr 34/2, położona w obrębie Gierłoż, znajduje się w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy, Natura 2000. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: w części tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w części las.
 
Cenę wywoławczą do II przetargu dla działki położonej w obrębie Gierłoż, oznaczonej numerem 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, ustala się w wysokości 67.400,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych).
 
Wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży działki ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 18 listopada 2022 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 7.000,00 zł w terminie do dnia 14 listopada 2022 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Gierłoż.
 
Termin poprzednich przetargów:
- 9.09.2022 r. – I przetarg ustny nieograniczony.
 
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Gierłoż, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 12.10.2022 r. do 14.11.2022 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w gazecie Olsztyńskiej dnia 12.10.2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.