Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położoną w obrębie Kątno.

Wykazy nieruchomości 12.10.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.1.2022                                              Ostróda, 7 października 2022 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 76/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położoną w obrębie Kątno.
 
Działka ew. nr 85/68 o pow. 0,7009 ha, położona w obrębie Kątno, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00016195/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. W dziale III Kw wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dotyczące nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 85/68, położona jest w miejscowości Kątno, w sąsiedztwie plaży gminnej i jeziora Szeląg Wielki. W północno-wschodniej części znajdują się działki przeznaczone w mpzp pod zabudowę mieszkalno-usługową. Działka posiada kształt trapezu o proporcjonalnych bokach z wypustką w kierunku zachodnim, łączącą się z linią brzegową jeziora. Działka posiada przeciętne warunki inwestycyjne – położona jest na terenie ze spadkiem w kierunku zachodnim. Działka sklasyfikowana jako PsIV. Położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich.
 
Przy sprzedaży działki nr 85/68 obręb Kątno, zostanie ustanowiona służebność gruntowa, polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez dz. ew. nr 85/67, obręb Kątno, na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika dz. ew. nr 85/68, obręb Kątno. Nabywca dz. ew. nr 85/68 obr. Kątno, zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Ostróda wynagrodzenia za ustanowienie ww. służebności gruntowej, w wysokości 1000,00 zł + VAT (płatne jednorazowo przed aktem notarialnym dotyczącym sprzedaży dz. ew. nr 85/68 obr. Kątno).
 
Wyżej wskazana służebność zapewni nabywcy dz.ew. nr 85/68 ob. Kątno, dostęp do ogólnodostępnej drogi, tj. dz. ew. nr 85/6 obr. Kątno.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na południe od wsi Kątno, obręb geodezyjny Kątno, gmina Ostróda, zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/69/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz Nr 185, poz. 2233) działka ew. nr 85/68, położona w obrębie Kątno, przeznaczona jest pod 8UTS – teren plażowo-rekreacyjny, 14ZN – zieleń naturalna ogólnodostępna, KD6 – drogi dojazdowe.
 
W zakresie zagospodarowania przedmiotowego terenu (dot. przeznaczenia UTS zgodnie z mpzp):
- projektuje się plażę o nawierzchni trawiastej;
- dopuszcza się realizację elementów małej architektury – zadaszeń, stołów, ław, placu zabaw dla dzieci (wykonać z materiałów naturalnych, wkomponować w krajobraz), boisk do gier;
- dopuszcza się, w miarę potrzeby, lokalizację sanitariatów – jedynie poza strefą nadbrzeżną wyłączoną z zabudowy;
- zakaz zabudowy pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a brzegiem jeziora nie dotyczy hangaru na sprzęt pływający;
- dopuszcza się lokalizację jednego hangaru na sprzęt pływający w pobliżu brzegu jeziora - jedna kondygnacja, dach jedno- lub dwuspadowy o spadku max. 16°, powierzchnia zabudowy do 70 m² , elewacja stonowana z otoczeniem;
- w miejscach największych spadków terenu należy zapewnić znaczny udział trwałej zieleni (drzewa, krzewy) zapobiegającej erozji;
- nakazuje się zachowanie swobodnego dostępu do wody w postaci pasa terenu o szerokości 1,5 m od linii brzegowej.
 
Brak możliwości innej zabudowy, poza wskazaną powyżej.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę działki ew. nr 85/68 o pow. 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno, w wysokości 240.500,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćset złotych).
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku.
 
W przypadku braku takich wniosków działka zostanie sprzedana w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, którego warunki i termin zostanie ustalony po upływie ww. terminu.
 
Cena nabycia działki ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 12 października 2022 r. do 4 listopada 2022 r. w miejscowości Kątno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.