Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 26/2 o powierzchni 0,7967 ha, położoną w obrębie Dziadyk, na działkę ewidencyjną nr 36/3 o powierzchni 0,0866 ha, położoną w obrębie Dziadyk.

Wykazy nieruchomości 20.10.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.28.2021                                            Ostróda, 14 października 2022 r.
 
Wykaz
 
            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 164/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zbycia w drodze zamiany działki stanowiącej własność Gminy Ostróda – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 26/2 o powierzchni 0,7967 ha, położoną w obrębie Dziadyk, na działkę ewidencyjną nr 36/3 o powierzchni 0,0866 ha, położoną w obrębie Dziadyk.
 
Działka ew. nr 26/2 o powierzchni 0,7967 ha, położona w obrębie Dziadyk, stanowi zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00038963/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, własność Gminy Ostróda. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonym prawem rzeczowym.
Działka ew. nr 36/3 o powierzchni 0,0866 ha, położona w obrębie Dziadyk, stanowi własność osoby prywatnej. Nieruchomości obciążona hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka ew. nr 26/2 o powierzchni 7967 m2, położona poza zwartą zabudową wsi Dziadyk, w otoczeniu działek użytkownych rolniczo. Działka porośnięta trawą, nieurządzona i nieużytkowana. Kształt działki charakterystyczny dla inwestycji liniowych – wydłużony prostokąt. Działka sklasyfikowana jako droga.
 
Działka ew. nr 36/3 o powierzchni 866 m2, położona w zachodniej część miejscowości Dziadyk, poza zwartą zabudową wsi. Działka stanowi powiększenie użytkowanej drogi ogólnodostępnej będącej własnością Gminy Ostróda, oznaczonej jako działka ew. nr 36/2 obr. Dziadyk. Działka w otoczeniu gruntów rolnych niezabudowanych oraz niewielkiego kompleksu leśnego. Kształt działki charakterystyczny dla inwestycji liniowych – wydłużony prostokąt. Działka sklasyfikowana jako droga.
 
Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021r., dz. ew. nr 26/2 i nr 36/3, położone w obrębie Dziadyk, znajdują się w strefie S1 - strefa osadniczo-gospodarcza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego:
- dla działki nr 26/2 – droga uzupełniającego układu komunikacyjnego,
- dla działki nr 36/3 – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Zbycie działki ew. nr 26/2 o pow. 0,7967 ha, położonej w obrębie Dziadyk, następuje w drodze zamiany na działkę ew. nr 36/3 o pow. 0,0866 ha, położoną w obrębie Dziadyk, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
Cenę działki ew. nr 26/2 o pow. 0,7967 ha, położonej w obrębie Dziadyk, ustalono zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na kwotę 38.200,00 zł.
Cenę działki ew. nr 36/3 o pow. 0,0866 ha, położonej w obrębie Dziadyk, ustalono zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na kwotę 4.200,00 zł.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki ew. nr 26/2 obręb Dziadyk, na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.
 
Jeżeli działka ew. nr 26/2 obręb Dziadyk, zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszczeń, o których mowa powyżej, cenę działki ustala się w wysokości równej jej wartości tj. w kwocie 38.200,00 zł.
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Dziadyk, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 20 października 2022 r. do 11 listopada 2022 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 20 października 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.