Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 142/44 o powierzchni 0,2946 ha, położoną w obrębie Kajkowo.

Wykazy nieruchomości 24.11.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.19.2022                                                        Ostróda, 21 listopada 2022 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 182/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 142/44 o powierzchni 0,2946 ha, położoną w obrębie Kajkowo.
 
Działka ew. nr 142/44 o pow. 0,2946 ha, położona w obrębie Kajkowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050642/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. W dziale III księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator SA. oraz nieodpłatnej i nieokreślonej w czasie służebności gruntowej przejścia i przejazdu niedotyczącej sprzedawanej działki. Służebność gruntowa, o której mowa powyżej, została ustanowiona aktem notarialnym Rep. „A” Nr 3449/2016 z dnia 10.05.2016 r. zgodnie z załącznikiem do protokołu uzgodnień z dnia 29.04.2016 r. i wykonywana jest na nowo wydzielonej działce ew. nr 142/42 obręb Kajkowo, niebędącej przedmiotem sprzedaży.
 
Działka ew. nr 142/44, przeznaczona do sprzedaży, położona jest w pobliżu skrzyżowania ul. Henrykowskiej z ul. Słoneczną w miejscowości Kajkowo. Działka o nieregularnym kształcie, położona na terenie o niekorzystnych warunkach geotechnicznych. W 1/3 części działki teren płaski, po zasypanym wąwozie – teren o małej stabilności gruntu. Pozostała część działki stanowi wąwóz. Przez działkę przebiegają napowietrzne linie energetyczne niskiego napięci i sieć telekomunikacyjna. Przez środek działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej. Sieci oraz warunki geotechniczne w znaczny sposób ograniczają możliwości inwestycyjne działki. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej 1961N. Działka sklasyfikowana jako Lz.
 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r. działka ew. nr 142/44, położona w obrębie Kajkowo, znajduje się w strefie S2 – strefa urbanizacji (podmiejska). Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę działki ewidencyjnej nr 142/44 o pow. 0,2946 ha, w wysokości 105.700,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy siedemset złotych).
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 6 stycznia 2023 roku.
 
W przypadku braku takich wniosków działka zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie ww. terminu.
Cena nabycia działki ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
            Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 24 listopada 2022 r. do 16 grudnia 2022 r. w miejscowości Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 24 listopada 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
           
            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Ostróda oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80,  adres e-mail: ).
2. W Gminie Ostróda został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: .
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w:
-      ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
-      ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.),
-      ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.),
-      ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
-      Ministerstwo Finansów;
-      Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
-      organy ściągania i wymiaru sprawiedliwości;
-      inne podmioty i organy uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazach akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.).
6. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Ostróda Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
-      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
-      sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
-      ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
-      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
8. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a w szczególności z profilowaniem.