Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne nr 166/91 o powierzchni 0,0506 ha i nr 166/92 o powierzchni 0,1576 ha, położone w obrębie Stare Jabłonki.

Wykazy nieruchomości 24.11.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.18.2021                                                        Ostróda, 21 listopada 2022 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 187/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zbycia działek ewidencyjnych stanowiących mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne nr 166/91 o powierzchni 0,0506 ha i nr 166/92 o powierzchni 0,1576 ha, położone w obrębie Stare Jabłonki.
 
Działki ew. nr 166/91 o pow. 0,0506 ha i nr 166/92 o pow. 0,1576 ha, położone w obrębie Stare Jabłonki, stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00033942/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego – służebność przesyłu na rzecz Energa-Operator SA.
 
Przeznaczone do sprzedaży działki nr 166/91 i nr 166/92, położone są w południowo-wschodniej części wsi Stare Jabłonki, w pobliżu zbiegu ulicy Pięknej oraz ulicy Spacerowej. W odległości ok. 100 m od jeziora Szeląg Mały oraz przedszkola samorządowego. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Działki o łącznej powierzchni 2082 m2 i nieregularnym kształcie. Przez działki przechodzą sieci uzbrojenia technicznego: elektryczna niskiego i wysokiego napięcia, ciepłownicza niskiego ciśnienia, wodociągowa oraz kanalizacyjna. Sieci w znacznym stopniu ograniczają możliwości inwestycyjne nieruchomości. Działka położona na terenie o średnich warunkach geotechnicznych. Wszelkie roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. Działki sklasyfikowane jako Bi.
 
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r., działki ew. nr 166/91 i nr 166/92, położone w obrębie Stare Jabłonki, znajdują się w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowe.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę działek ew. nr 166/91 i nr 166/92, położonych w obrębie Stare Jabłonki, w wysokości 163.600,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych).
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych działek na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 6 stycznia 2023 roku.
 
W przypadku braku takich wniosków działki zostaną sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie ww. terminu.
 
Cena nabycia działek ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 24 listopada 2022 r. do 16 grudnia 2022 r. w miejscowości Stare Jabłonki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 24 listopada 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.