Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 67/2 o powierzchni 0,0081 ha, położoną w obrębie Turznica.

Wykazy nieruchomości 01.12.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.21.2022                                            Ostróda, 30 listopada 2022 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 190/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 67/2 o powierzchni 0,0081 ha, położoną w obrębie Turznica.
 
Działka ew. nr 67/2 o pow. 0,0081 ha, położona w obrębie Turznica, powstała z podziału działki 67 obr. Turznica, zgodnie z decyzją podziałową z 8 sierpnia 2022 r. znak RGP.6831.56.2022. Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00001013/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 67/2, położona jest środkowej części wsi Turznica. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, siedliskowo-zagrodowa oraz zabytkowa dzwonnica. Dojazd do działki główną drogą przebiegającą przez miejscowość - drogą powiatową, następnie drogą gruntową (działka nr 69, stanowiąca własność Gminy Ostróda). Teren z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim. Działka częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym, z uwagi na przekroczenie granicy przy wznoszeniu przedmiotowego budynku na działce nr 66 obr. Turznica. W pobliżu sieć wodna i kanalizacyjna. Działka sklasyfikowana jako RIIIb, N, W-RIIIb.
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021r., działka ew. nr 67/2, położona w obrębie Turznica, znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo–gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Zbycie działki ew. nr 67/2 o pow. 0,0081 ha, położonej w obrębie Turznica, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 66, obręb Turznica.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 13 stycznia 2023 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 2.900,00 zł.
 
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 67/2, położona w obrębie Turznica, zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 2.900,00 zł (słownie: dwa tysięcy dziewięćset złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 66, położonej w obrębie Turznica. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Turznica, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 1 grudnia 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.