Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości lokalową położoną w obrębie Morliny.

Wykazy nieruchomości 15.12.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.32.2020                                            Ostróda, 13 grudnia 2022 r.
 
WYKAZ
 
       Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 200/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości lokalową położoną w obrębie Morliny.
 
       Gmina Ostróda jest:
- właścicielką nieruchomości lokalowej Morliny 14/3, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta Nr EL1O/00050263/9;
- co do udziału 19/100, właścicielką nieruchomości położonej w obrębie Morliny, oznaczonej w ewidencji numerem działki 4/15 o pow. 0,1020 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Morliny 14, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta Nr EL1O/00015828/1;
- co do udziału 20/100, właścicielką nieruchomości położonej w obrębie Morliny, oznaczonej w ewidencji numerem działki 4/17 o pow. 0,0521 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta Nr EL1O/00015830/8.
 
Budynek, w którym znajduje się sprzedawana nieruchomość lokalowa, usytuowany jest na działce ew. Nr 4/15 o powierzchni 1020 m2. Działka położona w zurbanizowanej, zabudowanej zabudową mieszkalną części wsi Morliny. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny trzylokalowy Nr 14. Działka posiada przyłącza: wodne z sieci gminnej, kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej, elektryczne i telekomunikacyjne.
 
Budynek, w którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość lokalowa, wybudowany został w latach 30-tych XX wieku w technologii tradycyjnej jako jednokondygnacyjny (parter) z użytkowym poddaszem. Budynek częściowo podpiwniczony. Dach budynku konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty blachodachówką. W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, teleinformatyczna, sieć wodna oraz kanalizacyjna.
 
Lokal mieszkalny Nr 3 w budynku oznaczonym numerem porządkowym Morliny 14, posiada powierzchnię użytkową 30,10 m2. Lokal mieszkalny zlokalizowany na poddaszu użytkowym. Lokal utrzymany jest w stanie technicznym, który można określić jako przeciętny. Użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, w prawidłowy sposób. Zużycie techniczne można określić jako średnie. W skład lokalu wchodzi: przedpokój, kuchnia, dwa pokoje oraz łazienka. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze (boks gospodarczy) o powierzchni 18,60 m2.
 
Pomieszczenie w budynku gospodarczym przypisane do sprzedawanego lokalu, znajduje się na działce ew. Nr 4/17 o powierzchni 521 m2, położonej w obrębie i miejscowości Morliny.
 
Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021r., dz. ew. nr 4/15 i nr 4/17, położone w obrębie Morliny, znajdują się w strefie S2 - strefa urbanizacji (podmiejska). Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowe.
 
Przedmiotem sprzedaży jest:
Lokal mieszkalny Nr 3 o powierzchni użytkowej 30,10 m2zlokalizowany na poddaszu użytkowym, w budynku oznaczonym numerem porządkowym Morliny 14, znajdującym się na działce Nr 4/15 o pow. 0,1020 ha.
Udział 19/100 w prawie własności gruntu (dz. 4/15 obręb Morliny) i we współwłasności w częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Udział 20/100 w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. 4/17 obręb Morliny, z wyłącznym prawem do korzystania z pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 18,60 m2, znajdującego się na działce Nr 4/17 o pow. 0,0521 ha, obręb Morliny.
 
Cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wraz z przynależnościami, do sprzedaży wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 27 stycznia 2023 r.
 
W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz najemcy. Cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 15 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 r. w miejscowości Morliny, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 15 grudnia 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37