Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 122/7 o powierzchni 0,0186 ha, położoną w obrębie Zwierzewo.

Wykazy nieruchomości 20.12.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.9.2022                                                          Ostróda, 15 grudnia 2022 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 189/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 122/7 o powierzchni 0,0186 ha, położoną w obrębie Zwierzewo.
 
Działka ew. nr 122/7 o pow. 0,0186 ha, położona w obrębie Zwierzewo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014470/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 122/7, położona jest środkowej części miejscowości Zwierzewo.
 
W sąsiedztwie znajduje się budynek sali gimnastycznej szkoły podstawowej oraz zabudowa siedliskowo-zagrodowa. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi powiatowej Lubajny-Zwierzewo. Teren z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim. Działka zagospodarowana jako część podwórka, częściowo ogrodzona. Przez działkę przebiega sieć telekomunikacyjna i wodociągowa. W pobliżu znajduje się sieć energetyczna oraz kanalizacyjna. Działka sklasyfikowana jako RIVb.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/86/04 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 lutego 2004r., działka ew. nr 122/7, położona w obrębie Zwierzewo, przeznaczona jest pod MR – zabudowę zagrodową.
 
Zbycie działki ew. nr 122/7 o pow. 0,0186 ha, położonej w obrębie Zwierzewo, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 122/4, obręb Zwierzewo.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 1 lutego 2023 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 8.600,00 zł.
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 122/7, położona w obrębie Zwierzewo, zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 122/4, położonej w obrębie Zwierzewo. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Zwierzewo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 20 grudnia 2022 r. do 11 stycznia 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 20 grudnia 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.