Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 369/15 o powierzchni 0,0602 ha, położoną w obrębie Idzbark, na działki ewidencyjne położone w obrębie Idzbark, oznaczone nr 369/12 o powierzchni 0,0610 ha i nr 369/17 o powierzchni 0,0036 ha.

Wykazy nieruchomości 29.12.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.17.2021                                            Ostróda, 28 grudnia 2022 r.
 
Wykaz
 
            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 185/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zbycia w drodze zamiany działki stanowiącej własność Gminy Ostróda – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 369/15 o powierzchni 0,0602 ha, położoną w obrębie Idzbark, na działki ewidencyjne położone w obrębie Idzbark, oznaczone nr 369/12 o powierzchni 0,0610 ha i nr 369/17 o powierzchni 0,0036 ha.
 
Działka ew. nr 369/15 o powierzchni 0,0602 ha, położona w obrębie Idzbark, stanowi zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00041220/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, własność Gminy Ostróda. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonym prawem rzeczowym.
 
Działki ew. nr 369/12 o powierzchni 0,0610 ha i nr 369/17 o powierzchni 0,0036 ha, położone w obrębie Idzbark, stanowią własność osoby prywatnej.
 
Nieruchomości nie są obciążone hipoteką. W dziale III księgi wieczystej, ograniczone prawo rzeczowe – nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Sp. A.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka ew. nr 369/15 o powierzchni 602 m2, położona jest poza zwartą zabudową wsi Idzbark, w otoczeniu działek użytkownych rolniczo oraz zabudowy siedliskowo-zagrodowej. Działka porośnięta trawą, nieurządzona. Kształt działki charakterystyczny dla inwestycji liniowych – wydłużony prostokąt. Działka sklasyfikowana jako droga.
 
Działka ew. nr 369/12 o powierzchni 610 m2, położona jest poza zwartą zabudową wsi Idzbark, w otoczeniu działek użytkownych rolniczo oraz zabudowy siedliskowo-zagrodowej.
Działka częściowo wykorzystywana jako dojazd do pobliskiej zabudowy. Działka sklasyfikowana jako RV i W-RV
Działka ew. nr 369/17 o powierzchni 36 m2, położona jest poza zwartą zabudową wsi Idzbark. Działka stanowi część drogi gminnej - ulica Nad Drwęcą w miejscowości Idzbark. Działka sklasyfikowana jako RV.
 
Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021r., dz. ew. nr 369/15, nr 369/12 i 369/17, położone w obrębie Idzbark, znajdują się w strefie S3 - strefa osadniczo-przyrodnicza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego:
– tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Zbycie działki ew. nr 369/15 o pow. 0,0602 ha, położonej w obrębie Idzbark, następuje w drodze zamiany na działki ew. nr 369/12 i nr 369/17 o łącznej pow. 0,0646 ha, położone w obrębie Idzbark, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
Cenę działki ew. nr 369/15 o pow. 0,0602 ha, położonej w obrębie Idzbark, ustalono zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na kwotę 3.000,00 zł.
Cenę działek ew. nr 369/12 i 369/17, położonych w obrębie Idzbark, ustalono zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na kwotę 3.200,00 zł.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki ew. nr 369/15 obręb Idzbark, na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 10 lutego 2023 r.
 
Jeżeli działka ew. nr 369/15 obręb Idzbark, zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszczeń, o których mowa powyżej, cenę działki ustala się w wysokości równej jej wartości tj. w kwocie 3.000,00 zł.
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Idzbark, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 29 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 29 grudnia 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.