Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 633 o powierzchni 0,04 ha, zabudowaną budynkiem o funkcji mieszkalnej, położoną w obrębie Samborowo.

Wykazy nieruchomości 02.02.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.1.2023                                              Ostróda, 27 stycznia 2023 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pózn. zm.), zarządzenia Nr 8/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 633 o powierzchni 0,04 ha, zabudowaną budynkiem o funkcji mieszkalnej, położoną w obrębie Samborowo.
                                                                                               
Działka ew. nr 633 o pow. 0,04 ha, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00044946/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
Przeznaczona do sprzedaży działka ew. nr 633 o pow. 0,04 ha, położona jest w miejscowości Samborowo przy ulicy Ostródzkiej. Działka zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalnej, częściowo ogrodzona. Przez działkę przebiega sieć telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej i elektryczna. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, droga krajowa nr 16 oraz Pobórska Struga – dopływ rzeki Drwęcy. Działka położona na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych.
Budynek posadowiony na działce ew. nr 633 obr. Samborowo, oznaczony numerem porządkowym Ostródzka 9a, zgodnie z ewidencją stanowi budynek o funkcji mieszkalnej, wybudowany w 1936 r. Powierzchnia zabudowy zgodnie z ewidencją wynosi 22 m2. Budynek wykorzystywany kiedyś jako budynek użytkowy - magiel. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany metodami tradycyjnymi z cegły pełnej. Dach dwuspadowy, kryty eternitem. Powierzchnia zabudowy budynku, zgodnie ze szkicem wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 29,45 m2.
Działka sklasyfikowana jako B.
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r. działka ew. nr 633, położona w obrębie Samborowo, znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę działki ew. nr 633 o pow. 0,04 ha, położoną w obrębie Samborowo, w wysokości 42.900,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset złotych).
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 17 marca 2023 roku.
W przypadku braku takich wniosków działka zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie ww. terminu.
 
Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 2 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 2 lutego 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.