Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 114 o powierzchni 0,42 ha, położoną w obrębie Naprom.

Wykazy nieruchomości 07.03.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.11.2023                                            Ostróda, 3 marca 2023 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządzenia Nr 27/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 114 o powierzchni 0,42 ha, położoną w obrębie Naprom.
 
Działka ew. nr 114 o pow. 0,42 ha, położona w obrębie Naprom, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021549/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym ani hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 114, położona jest we wschodniej części wsi Naprom, poza zwartą zabudową wsi. Dojazd do działki słaby, drogą gruntową nieutwardzoną, stanowiącą własność Gminy Ostróda. Działka położona w sąsiedztwie gruntów rolnych. Ukształtowanie terenu niekorzystne, teren stanowi wyrobisko pożwirowe. Działka porośnięta pojedynczym drzewostanem oraz mocno zakrzaczona. Sklasyfikowana jako K – użytki kopalne.
 
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r., działka ew. nr 114, położona w obrębie Naprom, znajduje się w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę działki ew. nr 114 o pow. 0,49 ha, położoną w obrębie Naprom, w wysokości 21.100,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych).
 
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 19 kwietnia 2023 roku.
 
W przypadku braku takich wniosków działka zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie ww. terminu.
Cena nabycia działki ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 7 marca 2023 r. do 29 marca 2023 r. w miejscowości Naprom, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu wykazu z Gazecie Olsztyńskiej dnia 7 marca 2023r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.