Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 329/4 o pow. 0,0764 ha, położoną w obrębie Ornowo.

Wykazy nieruchomości 07.03.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.14.2022                                            Ostróda, 3 marca 2023 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344.), zarządzenia Nr 28/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 329/4 o pow. 0,0764 ha, położoną w obrębie Ornowo.
 
Działka ew. nr 329/4, położona w obrębie Ornowo, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą EL1O/0008172/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 329/4, położona jest w środkowej części miejscowości Ornowo, za zabudową siedliskowo-zagrodową, w otoczeniu nieruchomości użytkowanych rolniczo. Działka niezagospodarowana, nieurządzona, stanowi miedzę pomiędzy gruntami jednego właściciela.  Kształt działki charakterystyczny dla inwestycji liniowych – wydłużony prostokąt. Działka sklasyfikowana jako dr – droga.
 
Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021r., dz. ew. nr 329/4, położona w obrębie Ornowo, znajduje się w strefie S1 - strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: w części tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej, w części zabudowa mieszkaniowa i usługowa.
 
Zbycie działki ew. nr 329/4 o pow. 0,0764 ha, położonej w obrębie Ornowo, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 157, obręb Ornowo.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.344), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 19 kwietnia 2023 r.
 
Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 3.800,00 zł.
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 329/4, położona w obrębie Ornowo, zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 157, położonej w obrębie Ornowo. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ornowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 7 marca 2023 r. do 29 marca 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 7 marca 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.