Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 55 o powierzchni 0,10 ha, położoną w obrębie Reszki.

Wykazy nieruchomości 14.03.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.12.2023                                            Ostróda, 10 marca 2023 r.
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 55 o powierzchni 0,10 ha, położoną w obrębie Reszki.
 
Nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 55 o pow. 0,10 ha, położona w obrębie Reszki, stanowi własność Gminy Ostróda. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, księga wieczysta Nr EL1O/00044806/3. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka ew. nr 55 o pow. 0,10 ha, położona jest w środkowej części miejscowości Reszki, w pobliżu zabudowy siedliskowo-zagrodowej, świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkach. Działka zabudowana budynkiem po byłej hydroforni, ogrodzona, porośnięta samosiewem trawy. Wyposażona w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną. Działka sklasyfikowana jako Bi – inne tereny zabudowane.
 
Budynek posadowiony na działce ew. nr 55 obr. Reszki, to budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 70-tych XX wieku. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papą. Budynek po byłej hydroforni, o powierzchni użytkowej 28,80 m2 i wysokości około 3 m.
 
Dnia 17 sierpnia 2020 r. na wniosek osoby prywatnej została wydana decyzja o warunkach zabudowy, dopuszczająca zmianę sposobu użytkowania budynku na cele mieszkalne oraz jego rozbudowę.  
 
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie ewidencji gruntów i budynków, tj. zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczona w wypisie z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysie z mapy ewidencyjnej wydanym przez Starostwo Powiatowe.
 
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr LXIII/481/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 stycznia 2023 r. działka nr ew. 55, położona w obrębie Reszki, znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę nieruchomości oznaczonej jako działka nr 55 o pow. 0,10 ha, położoną w obrębie Reszki, w wysokości 33.900,00 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset złotych).
 
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 26 kwietnia 2023 roku.
 
W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie ww. terminu.
 
Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Reszki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 14 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 14 marca 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.