Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 236/15 o powierzchni 0,0843 ha, położoną w obrębie Międzylesie.

Wykazy nieruchomości 14.03.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.16.2023                                            Ostróda, 8 marca 2023 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządzenia Nr 29/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 236/15 o powierzchni 0,0843 ha, położoną w obrębie Międzylesie.
 
Działka ew. nr 236/15 o pow. 0,0843 ha, położona w obrębie Międzylesie, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014469/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym ani hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 236/15, położona jest u zbiegu ulicy Jeziornej i Bocznej w miejscowości Międzylesie. W pobliżu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przez działkę przebiegają sieci: gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej. Sieć wodociągowa oraz energetyczna znajdują się z pobliżu działki. Działka sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowe.
 
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr LXIII/481/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 stycznia 2023 r., działka ew. nr 236/15, położona w obrębie Międzylesie, znajduje się w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę działki ew. nr 236/15 o pow. 0,0843 ha, położoną w obrębie Międzylesie, w wysokości 81.600,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych).
 
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 26 kwietnia 2023 roku.
 
W przypadku braku takich wniosków działka zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie ww. terminu.
 
Cena nabycia działki ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
          Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 14 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r. w miejscowości Międzylesie, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu wykazu z Gazecie Olsztyńskiej dnia 14 marca 2023r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.