Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 24 marca 2023 r. o godz. 13:00 odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024.

Gmina 17.03.2023

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że  dnia  24 marca 2023 r. o godz. 1300
odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata
2023 -2036.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2023 r.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującej sołtysom sołectw Gminy Ostróda.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ostróda do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wyżnica oraz obrębie Szyldak, gmina Ostróda.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 12/3 i 12/4 położonych w obrębie Kątno, gmina Ostróda.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 392/9 położonej w obrębie Idzbark, gmina Ostróda.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 354 i 355 położonych w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
18. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
19. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas