Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka ew. nr 166/8 o pow. 0,0562 ha, położoną w obrębie Stare Jabłonki.

Wykazy nieruchomości 28.03.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.24.2022                                  Ostróda, 22 marca 2023 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka ew. nr 166/8 o pow. 0,0562 ha, położoną w obrębie Stare Jabłonki.
 
Działka ew. nr 166/8, położona w obrębie Stare Jabłonki, stanowi zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00023721/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, własność Gminy Ostróda. Działka oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat.
 
Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. W dziale III wyżej wymienionej księgi wieczystej widnieje wpis bezprzedmiotowy dotyczący użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość: użytkowanie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ostródzie oraz zwolnienie nabywcy z uiszczenia pierwszej opłaty w razie zbycia użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat od jego ustalenia.
 
Przeznaczona na sprzedaży nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 166/8 o powierzchni 562 m2, położona jest przy skrzyżowaniu ulicy Spacerowej z ulicą Piękną w miejscowości Stare Jabłonki. Działka ogrodzona i zagospodarowania. Uzbrojona w pełną sieć infrastruktury technicznej: wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz teleinformatyczną. W północno-zachodniej części zabudowana budynkiem mieszkalnym, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr LXIII/481/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 stycznia 2023r., dz. ew. nr 166/8, położona w obrębie Stare Jabłonki, znajduje się: w strefie S3 - strefa osadniczo-przyrodnicza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Zbycie działki ew. nr 166/8 o pow. 0,0562 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami – na rzecz użytkownika wieczystego.
 
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej określona na dzień 5.01.2023 r. wynosi:
- prawa własności: 63.500,00 zł;
- prawa użytkowania wieczystego: 46.700,00 zł.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 10 maja 2023 r.
 
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 166/8, położona w obrębie Stare Jabłonki zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 16.800,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych) na rzecz użytkownika wieczystego.
 
Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 28 marca 2023 r. do 19 kwietnia 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się w gazecie Olsztyńskiej dnia 28 marca 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.