Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 26 maja 2023 r. o godz.14:00 odbędzie się LXVIII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024

Gmina 19.05.2023

 

 
O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że  dnia  26 maja 2023 r. o godz.14:00
odbędzie się LXVIII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LXVII sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata  2023 -2036.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze w miejscowości Lubajny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 392/12 położonej w obrębie Idzbark, gmina Ostróda.
12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław  Fijas