Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne nr 328/8 o pow. 0,0062 ha i nr 329/2 o pow. 0,0084 ha, położone w obrębie Samborowo.

Wykazy nieruchomości 01.06.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.37.2021                                            Ostróda, 31 maja 2023 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zbycia działek ewidencyjnych stanowiących mienie komunalne – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne nr 328/8 o pow. 0,0062 ha i nr 329/2 o pow. 0,0084 ha, położone w obrębie Samborowo.
 
Działki ew. nr 328/8 i nr 329/2, położone w obrębie Ornowo, stanowią własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00013536/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
 
Przeznaczone do sprzedaży działki nr 328/8 i nr 329/2, położone są w zachodniej części miejscowości Samborowo, u zbiegu ulicy Kwiatowej i Toru Działdowskiego w m. Samborowo. Działki powstały z podziału działek ew. nr 328/1 i nr 329/1 obręb Samborowo, na podstawie decyzji z dnia 22 marca 2022 r. znak RGP.6831.116.2021. W związku z tym, iż działki przed podziałem stanowiły części dróg gminnych: nr 153051N - Tor Działdowski w m. Samborowo oraz 153049N – ul. Kwiatowa w m. Samborowo, uchwałą Nr LXV/495/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 24.03.2023 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ostróda do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej, nowo wydzielone działki ew. nr 328/8 i nr 329/2 obręb Samborowo zostały wyłączone z użytkowania jako drogi publiczne i tym samym zostały pozbawione kategorii drogi gminnej. Działki użytkowane jako całość nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/8 obręb Samborowo. Kształt działek charakterystyczny dla inwestycji liniowych. Działki sklasyfikowane jako dr – droga.
 
Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr LXIII/481/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 stycznia 2023 r., dz. ew. nr 328/8 i nr 329/2, położone w obrębie Samborowo, znajdują się w strefie S1 - strefa osadniczo-gospodarcza.
Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Zbycie działek ew. nr 328/8 o pow. 0,0062 ha i nr 329/2 o pow. 0,0084 ha, położonych w obrębie Samborowo, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 201/8, obręb Samborowo.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 14 lipca 2023 r.
 
Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę działek ustala się w wysokości 4.400,00 zł.
 
W przypadku braku takich wniosków, działki ew. nr 328/8 i 329/2, położone w obrębie Samborowo, zostaną sprzedane - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 4.400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 201/8, położonej w obrębie Samborowo. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 1 czerwca 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 1 czerwca 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.