Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne nr 200/1 o pow. 0,0120 ha i nr 233/38 o pow. 0,0091 ha, położone w obrębie Kajkowo.

Wykazy nieruchomości 01.06.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.13.2022                                         Ostróda, 31 maja 2023 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządzenia Nr 71/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zbycia działek ewidencyjnych stanowiących mienie komunalne – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne nr 200/1 o pow. 0,0120 ha i nr 233/38 o pow. 0,0091 ha, położone w obrębie Kajkowo.
 
Działki ew. nr 200/1 i nr 233/38, położone w obrębie Kajkowo, stanowią własność Gminy Ostróda. Dla przedmiotowych działek prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, księgi wieczyste: EL1O/00033893/9 (dz. 200/1) oraz EL1O/00055523/5 (dz. 233/38).
 
Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. W dziale III wyżej wymienionych ksiąg wieczystych widnieją wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych – służebności przesyłu na rzecz ENERGA OPERATOR S.A.
 
Przeznaczone do sprzedaży działki nr 200/1 i nr 233/38, położone są przy ulicy 200 i nr 233/15 obręb Kajkowo, na podstawie decyzji z dnia 10 marca 2023 r. znak RGP.6831.101.2022. W związku z tym, iż działki przed podziałem stanowiły część drogi gminnej: nr 153054N ul. Świetlińska – poligon m. Kajkowo, uchwałą Nr LXV/495/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 24.03.2023 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ostróda do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej, nowo wydzielone działki ew. nr 200/1 i nr 233/38 obręb Kajkowo zostały wyłączone z użytkowania jako drogi publiczne i tym samym zostały pozbawione kategorii drogi gminnej. Działki użytkowane jako całość nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 233/16 obręb Kajkowo. Kształt działek charakterystyczny dla inwestycji liniowych. Działki sklasyfikowane jako dr – droga.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec uchwalonym Uchwałą Nr LVI/213/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2006 r., Nr 102, poz. 1646) działka ew. nr 200/1 obręb Kajkowo, przeznaczona jest pod 4KD – tereny dróg publicznych.
Natomiast działka ew. nr 233/38 obręb Kajkowo objęta jest zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec uchwaloną Uchwałą Nr VIII/59/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2015 r., poz. 2915), zgodnie, z którą wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod 1KDW – tereny dróg wewnętrznych.
 
Zbycie działek ew. nr 200/1 o pow. 0,0120 ha i nr 233/38 o pow. 0,0091 ha, położonych w obrębie Kajkowo, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 233/16, obręb Kajkowo.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 14 lipca 2023 r.
 
Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę działek ustala się w wysokości: 8.900,00 zł (działka ew. nr 200/1) i 6.700,00 zł (działka ew. nr 233/38).
 
W przypadku braku takich wniosków, działki ew. nr 200/1 i 233/38, położone w obrębie Kajkowo, zostaną sprzedane - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 15.600,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 233/16, położonej w obrębie Kajkowo. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 1 czerwca 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 1 czerwca 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.