Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 28 września 2023 r. o godz. 12:00 odbędzie się LXXII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024

Gmina 21.09.2023

 

 
O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że  dnia  28 września  2023 r. o godz. 12:00
odbędzie się LXXII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LXXI sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Olsztynie skargi na uchwałę Nr XXXIX/322/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Ostróda oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i jej przekazania organowi właściwemu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2024-2027.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ostróda.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.                                                                                
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław  Fijas