Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 24 listopada 2023 r. o godz. 14:00 odbędzie się LXXV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024

Gmina 17.11.2023

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia 24 listopada 2023 r. o godz. 14:00
odbędzie się LXXV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LXXIV sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2023-2036.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad poboru.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Ostróda.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 141/142, 141/143, 141/144, 141/145, 141/160 i części działki ew. nr 141/161 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. ew. nr 346/20 i 347 oraz dz. ew. nr 346/6, 346/7, 346/48, 346/47, 348 położonych w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 141/75, 141/83, 141/167, 141/168 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 37/4 i 36 położonych w obrębie Lubajny, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyki w miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
17. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.                                                        
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas