Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 27 czerwca 2024 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2024-2029

Gmina 19.06.2024

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia  27 czerwca 2024 r. o godz. 13:00
w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,
odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2024-2029
 
           Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 
2. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy.
 
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Ostróda za rok 2023:
W tym punkcie:
1) debata nad raportem o stanie gminy Ostróda:
- głosy radnych;
- głosy mieszkańców,
2) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum zaufania.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 r.
W tym punkcie:
1) wystąpienie Wójta Gminy Ostróda :
-przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, sprawozdania finansowego gminy za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
3) dyskusja nad sprawozdaniami,
4) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2023 rok,
5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok,
6) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok,
7) dyskusja,
8) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.  
 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2024 – 2038.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2024 rok.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy de minimis.
 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym na terenie Gminy Ostróda.
 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda.
 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum w Ostródzie na kadencję 2024-2028.
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek ew. nr 90/51, 94/1, 94/5, 107/2, 108, 109 położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda.
 
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 29, 76/1, położonych w obrębie Górka, gmina Ostróda.
 
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 233/33, 233/35, położonych w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda.
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 182/11 położonej w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 225/10 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda.
 
24. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
25. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
26. Wolne wnioski i informacje.
 
27. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas