OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Organizacje pozarządowe - Konkursy 11.05.2022

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 06 maja 2022 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia Teraz MY w Starych Jabłonkach na realizację zadania publicznego pn.: Seminarium „Rozwój sieci KGW województwa warmińsko-mazurskiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.
 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 maja 2022 r. do godz. 1530 w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, pok. 202 lub drogą elektroniczną na adres: .

 

Formularz uwag

Oferta realizacji zadania publicznego