Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

Organizacje pozarządowe - Konkursy 28.01.2021
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych

 

 
Lp.
Nazwa zadania
Maksymalny czas realizacji
 
Koszty realizacji zadania
w roku 2019
Koszty realizacji zadania
w roku 2020
Wysokość środków planowanych na realizację zadania w roku 2021*
Edycja II
1.
Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
01.03.2021 r. - 31.12.2021 r.
 
159.000,00
170.000,00
10.000,00
2.
Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
01.03.2021 r. - 31.12.2021 r.
 
30.000,00
32.000,00
32.000,00
OGÓŁEM:
189.000,00
202.000,00
42.000,00
 
* wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania określona jest na podstawie uchwały budżetowej.
 
Termin składania ofert na zadania - do dnia 18 lutego 2021 r. do godz. 1530. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (parter) – osobiście, bądź drogą pocztową.
 
Opis zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
UWAGA!!!
 
W ofercie nie należy podawać danych osobowych osób bezpośrenio zaangażowanych w realizację zadania, jeśli nie są one ujawnione w KRS lub innym właściwym rejestrze.
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem : http://bip.gminaostroda.pl/urzad-gminy-ochrona-danych-osobowych
 
 
 
 
Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają oferty na realizację zadań publicznych za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.