Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego

Organizacje pozarządowe - Konkursy 28.12.2021

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIX/326/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2026

 

Wójt Gminy Ostróda

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego pn.
Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”:
 

Wysokość środków planowanych na realizację zadania - 75.000,00zł określona jest na podstawie Uchwały Nr XXXIX/326/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 – 2026.

 

Lp.

Nazwa zadania

Maksymalny czas realizacji

Koszty realizacji zadania

Wysokość środków planowanych na realizację zadania w latach 2022-2026*

2020 r.

2021 r.

 

1.

Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”

01.02.2022 r. 31.12.2026 r.

15.000,00

15.000,00

75.000,00

OGÓŁEM:

15.000,00

15.000,00

75.000,00

 

* wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania określona jest na podstawie uchwały budżetowej.

 

 

Termin składania ofert na zadanie - do dnia 18 stycznia 2022 r. do godz. 1530. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (parter) – osobiście, bądź drogą pocztową.

 

Opis zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

UWAGA!!!

 

W ofercie nie należy podawać danych osobowych osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania, jeśli nie są one ujawnione w KRS lub innym właściwym rejestrze.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem : http://bip.gminaostroda.pl/urzad-gminy-ochrona-danych-osobowych.

 

 

Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotacje z budżetu Gminy Ostróda na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert w latach 2022 – 2026.

 

Załącznik nr 1 - Wzór umowy o realizację zadania publicznego

 

Załącznik nr 2 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego