Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

Organizacje pozarządowe - Konkursy 17.01.2022
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIX/327/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych

 

Wysokość środków planowanych na realizację niżej wymienionych zadań - 416.500,00zł określona jest na podstawie Uchwały Nr XXXIX/327/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
 
Lp.
Nazwa zadania
Maksymalny czas realizacji
Koszty realizacji zadania
w roku 2020
Koszty realizacji zadania
w roku 2021
Wysokość środków planowanych na realizację zadania w roku 2022*
1.
Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
09.02-31.12.2022 r.
170.000,00
160.000,00
 
207.000,00
2.
Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży
- Kickboxing i Taekwon-do,
- judo.
09.02-31.12.2022 r.
8.000,00
8.000,00
 
 
8.000,00
3.
Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
09.02-31.12.2022 r.
 
7.000,00
 
7.000,00
 
10.000,00
4.
Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
09.02-31.12.2022 r.
32.000,00
32.000,00
 
35.000,00
5.
Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim.
09.02-31.12.2022 r.
5.000,00
5.000,00
 
10.000,00
6.
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacyjnych PSONI  w Ostródzie
09.02-31.12.2022 r.
65.000,00
65.000,00
 
 
86.500,00
7.
Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.
09.02-31.12.2022 r.
30.000,00
35.000,00
 
35.000,00
8.
Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium internetowego.
09.02-31.12.2022 r.
10.000,00
20.000,00
 
 
25.000,00
OGÓŁEM:
327.000,00
332.000,00
416.500,00
 
* wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania określona jest na podstawie uchwały budżetowej.
 
Termin składania ofert na zadania - do dnia 7 lutego 2022 r. do godz. 1530. Oferty należy składać
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (parter) – osobiście, bądź drogą pocztową.
 
Opis zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
UWAGA!!!
 
W ofercie nie należy podawać danych osobowych osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania, jeśli nie są one ujawnione w KRS lub innym właściwym rejestrze.
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem : http://bip.gminaostroda.pl/urzad-gminy-ochrona-danych-osobowych.