Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

Organizacje pozarządowe - Konkursy 06.08.2021
OGŁOSZENIE
W uchwale Nr XXX/245/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2021 r. w ramach rozdziału 92605 § 2360 – Zadania w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zaplanowano środki w wysokości 262.000,00zł.
 
Zgodnie z „Rocznym Programem Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, w ramach otwartych konkursów ofert dla podmiotów uprawnionych w przedmiotowym rozdziale rozdysponowano środki w łącznej wysokości 237.000,00zł.
 
Biorąc pod uwagę powyższe, nierozdysponowana kwota dotacji w wysokości 25.000,00zł zostaje przeznaczona na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)
 
 
Wójt Gminy Ostróda
ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego:

 

 
Lp.
Nazwa zadania
Maksymalny czas realizacji
 
 
Koszty realizacji zadania w roku 2020
Koszty realizacji zadania
w roku 2021
Wysokość środków planowanych na realizację zadania w roku 2021*
Edycja III
1.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez popularyzację sportu w środowisku wiejskim.
08.09.2021 r. - 31.12.2021 r.
 
 
280.000,00
237.000,00
25.000,00
OGÓŁEM:
280.000,00
237.000,00
25.000,00
 
* wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania określona jest na podstawie uchwały budżetowej.
 
Termin składania ofert na zadania - do dnia 27 sierpnia 2021 r. do godz. 1530. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (parter) – osobiście, bądź drogą pocztową.
 
Opis zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
UWAGA!!!
 
W ofercie nie należy podawać danych osobowych osób bezpośrenio zaangażowanych w realizację zadania, jeśli nie są one ujawnione w KRS lub innym właściwym rejestrze.
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem : http://bip.gminaostroda.pl/urzad-gminy-ochrona-danych-osobowych.
 
 
Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają oferty na realizację zadań publicznych za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.