OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 30.12.2022

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 06 grudnia 2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych:

 

  1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
  2. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży (Kickboxing i Taekwon-do, judo, karate).
  3. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
  4. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
  5. Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim.
  6. Popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim.
  7. Dowóz dzieci i młodzieży w niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie.
  8. Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.
  9. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium internetowego.

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęło 18 ofert. Jedna z nich, złożona przez Fundację Instytut Białowieski w Białymstoku nie spełniła wymogów ogłoszonego konkursu określonych w wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotacje z budżetu Gminy Ostróda na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w 2023 r., stanowiących załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Ostróda o otwartym konkursie ofert z dnia 06 grudnia 2022 r., w zakresie wymogu złożenia ofert za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferent argumentował niemożność złożenia przedmiotowej oferty błędnym działaniem formularza w generatorze wniosków. Z informacji uzyskanych z Biura Obsługi Klienta Witkac.pl wynika, iż generator wniosków działał prawidłowo. Ograniczenie dodatkowej funkcjonalności narzędzia Witkac.pl, jakim jest limit tworzenia ofert, na podstawie wcześniej utworzonych i złożonych
w systemie, nie uniemożliwia utworzenia i złożenia nowej oferty na ogłoszone otwarte konkursy ofert.

W związku z powyższym przedmiotowa oferta nie podlegała rozpatrzeniu. Pozostałe 17 ofert spełniało wymogi formalne.

 

Kwota przewidziana na podstawie Uchwały Nr LVI/444/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 – 526.000,00zł.

 

Zadanie 1: Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert - 6

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 236.000,00zł

1. Gminny Ludowy Klub Sportowy MEWA Smykowo – 75,00 pkt

kwota dofinansowania – 16.000,00zł

2. Gminny Klub Sportowy „ISKRA” Smykówko – 85,60 pkt

kwota dofinansowania – 35.000,00zł

3. Ludowy Klub Sportowy Tyrowo – 91,00 pkt

kwota dofinansowania – 30.000,00zł

4. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Szeląg-Kormoran” Zwierzewo – 95,00 pkt

kwota dofinansowania – 70.000,00zł

5. Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica – 96,50 pkt

kwota dofinansowania – 70.000,00zł

6. Ludowy Klub Sportowy Góra Idzbark – 87,80 pkt

kwota dofinansowania – 15.000,00zł

 

Zadanie 2: Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży (Kickboxing i Taekwon-do, judo, karate).

Liczba złożonych ofert - 3

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 15.000,00zł (5.000,00zł – Kickboxing i Taekwon-do, 5.000,00zł – judo, 5.000,00zł - karate)

1. Stowarzyszenie „Gladius” w Ostródzie – 96,20 pkt

kwota dofinansowania – 5.000,00zł

2. Uczniowski Klub Sportowy „Shizoku” w Ostródzie – 92,40 pkt

kwota dofinansowania – 5.000,00zł

3. Ostródzki Klub KYOKUSHIN Karate w Ostródzie – 97,60 pkt

kwota dofinansowania – 5.000,00zł

 

Zadanie 3: Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10.000,00zł

1. Międzygminny Ludowy Klub Sportowy w Ostródzie - 94,00 pkt

kwota dofinansowania – 10.000,00zł

 

Zadanie 4: Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 40.000,00zł

1. Miejski Ludowy Klub Sportowy „OSTRÓDZIANKA” w Ostródzie - 95,00 pkt

kwota dofinansowania – 40.000,00zł

 

Zadanie 5: Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10.000,00zł

1. Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego RETURN Ostróda - 83,20 pkt

kwota dofinansowania – 10.000,00zł

 

Zadanie 6: Popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10.000,00zł

1. Stowarzyszenie Stowarzyszenie Moto Klub Ostróda - 90,40 pkt

kwota dofinansowania – 10.000,00zł

 

Zadanie 7: Dowóz dzieci i młodzieży w niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacyjnych PSONI  w Ostródzie.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 135.000,00zł

1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie - 94,40 pkt

kwota dofinansowania – 135.000,00zł

 

Zadanie 8: Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.

Liczba złożonych ofert - 2

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 45.000,00zł

1. Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna - 96,25 pkt

kwota dofinansowania – 45.000,00zł

2. Fundacja Fucco w Poniecu - 30,80 pkt

kwota dofinansowania – 0,00zł

 

Zadanie 9: Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium internetowego.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 25.000,00zł

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna - 89,20 pkt

kwota dofinansowania – 25.000,00zł.

 

 

 

Termin realizacji zadań – od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.