OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2021 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 26.07.2021
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 82/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21 lipca 2021 r. na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda w dniu 01 lipca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”.
 
W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęły 2 oferty. Komisja konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów weryfikacji projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następujących ofert:
 
Zadanie 1: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”.
 
Liczba złożonych ofert – 2
 
Kwota przewidziana na podstawie Uchwały Nr XXXIV/277/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2021 r. - 410.000,00zł.
 
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Durągu – 93,60 pkt
kwota dofinansowania – 410.000,00zł
 
2. Fundacja Instytut Białowieski w Białymstoku– 5,40 pkt
kwota dofinansowania – 0,00zł.
 
Termin realizacji zadania – od 02.08.2021 r. do 31.12.2021 r.