OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2022 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 23.05.2022

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 29 kwietnia 2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”.

 

Zadanie: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”.

Liczba złożonych ofert – 2

Kwota przewidziana na podstawie Uchwały Nr XLVII/397/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2022 r. – 480.000,00zł.

 

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Smykówku – 96,60 pkt

kwota dofinansowania – 480.000,00zł
 

  1. Fundacja Instytut Białowieski w Białymstoku– 3,00 pkt

kwota dofinansowania – 0,00zł.

 

Termin realizacji zadania – od 23.05.2022 r. do 31.12.2022 r.