OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 20.04.2023

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571 t.j.) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 28 marca 2023 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”.

 

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęły 2 oferty. Jedna z nich, złożona przez Fundację Instytut Białowieski w Białymstoku nie spełniła wymogów ogłoszonego konkursu określonych w wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotacje z budżetu Gminy Ostróda na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w 2023 r., stanowiących załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Ostróda o otwartym konkursie ofert z dnia 28 marca 2023 r., w zakresie wymogu złożenia ofert za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferent argumentował niemożność złożenia przedmiotowej oferty błędnym działaniem formularza w generatorze wniosków. Z informacji uzyskanych z Biura Obsługi Klienta Witkac.pl wynika, iż generator wniosków działał prawidłowo. Ograniczenie dodatkowej funkcjonalności narzędzia Witkac.pl, jakim jest limit tworzenia ofert, na podstawie wcześniej utworzonych i złożonych w systemie, nie uniemożliwia utworzenia i złożenia nowej oferty na ogłoszone otwarte konkursy ofert. W związku z powyższym przedmiotowa oferta nie podlegała rozpatrzeniu. Pozostała 1 oferta spełniała wymogi formalne.

 

Zadanie: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”.

Liczba złożonych ofert – 1

Kwota przewidziana na podstawie Uchwały Nr LXV/491/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2023 r.– 600.000,00zł.

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Reszkach – 97,60 pkt

        kwota dofinansowania – 600.000,00zł