OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2022-2026

Organizacje pozarządowe - Konkursy 03.01.2022

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda w dniu 10 grudnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie”.

 


W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęła 1 oferta. Komisja konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów weryfikacji projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następującej oferty:
 

Zadanie 1: „Powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie”.

Liczba złożonych ofert – 1

Kwota przewidziana na podstawie Uchwały Nr XXXIX/326/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2026 – 5.398.100,00zł.
 

  1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie – 97,80 pkt

kwota dofinansowania – 5.398.100,00zł

Termin realizacji zadania – od 01.01.2022 r. do 31.12.2026 r.