OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2022-2026

Organizacje pozarządowe - Konkursy 21.01.2022

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2021 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2022-2026 pn.: Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”.

 

Zadanie 1: Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”.

Liczba złożonych ofert – 1

Kwota przewidziana na podstawie Uchwały Nr XXXIX/326/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2026 – 75.000,00zł.

  1. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta –98,20 pkt

kwota dofinansowania – 75.000,00zł

Termin realizacji zadania – od 01.02.2022 r. do 31.12.2026 r.