Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 09.09.2021
Wójt Gminy Ostróda informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez popularyzację sportu w środowisku wiejskim” nie została wybrana żadna oferta.

 

Uzasadnienie:
 
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda w dniu 06 sierpnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez popularyzację sportu w środowisku wiejskim”
.

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęły 2 oferty, które  spełniały wymogi formalne określone w ogłoszeniu konkursowym. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 104/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 08 września 2021 r. na posiedzeniu w dniu 08 września 2021 r. po przeprowadzeniu merytorycznej weryfikacji, z uwagi na nieuzyskanie minimalnej liczby punktów, negatywnie zaopiniowała obie oferty. W związku z powyższym, środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez popularyzację sportu w środowisku wiejskim” pozostają nierozdysponowane.  
 
Zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez popularyzację sportu w środowisku wiejskim”.
 
Liczba złożonych ofert – 2
 
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda na 2021 r. - 25.000,00zł.
 
1. Klub Sportowy SMS Ostróda – 40,20 pkt
kwota dofinansowania – 0,00zł
 
2. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna w Ostródzie – 36,20pkt
kwota dofinansowania – 0,00zł.