Szkolna Akademia Przyszłości

 
 
                   Od 1 września 2018 r. w placówkach oświatowych Gminy Ostróda realizowany jest projekt edukacyjny „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I – VI. Przedsięwzięcie to skierowane jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Dla zapewnienia kompleksowości wsparcia działaniami obejmiemy też rodziców. Celem projektu jest podniesienie u 1050 uczniów ze szkół Gminy Ostróda poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i wychowawczych nauczycieli, rozwinięcie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, prowadzenie zajęć metodami innowacyjnymi i eksperymentalnymi przy pomocy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, jak również podniesienie umiejętności rodzicielskich w zakresie stymulowania rozwoju dziecka.
 
                 Chcemy wyposażyć nasze najmłodsze pokolenie w umiejętności, które pozwolą mu na lepszy start w dorosłe życie. Podczas prowadzonych zajęć u uczniów kształtowane będą właściwe postawy i zachowania, niezbędne w dorosłym życiu społeczno-zawodowym takie jak umiejętność pracy w zespole, kreatywność, innowacyjność.
 
                 Praca z uczniem odbywać się będzie przede wszystkim podczas dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych i językowych prowadzonych od lutego 2019 r. w każdej ze szkół objętych projektem, a także na lekcjach w ramach realizacji podstawy programowej. Prowadzone zajęcia kształtować będą właściwe postawy i zachowania oraz umiejętności weryfikowania hipotez poprzez planowanie i wykonywanie doświadczeń. Podczas eksperymentów, obserwacji oraz badań uczniowie poszerzą swój zakres wiedzy i umiejętności.
                 Projekt to nie tylko zajęcia w szkołach, to także wycieczki edukacyjne, które są ważnym elementem realizacji projektu. Ich rolą jest praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej przyswojonej podczas zajęć jak również jej poszerzenie i pogłębienie. Mają inspirować do rozwoju, być punktem wyjścia do samodzielnej pracy oraz samokształcenia w szkole, jak również stanowić formę aktywnego wypoczynku. W ramach realizacji projektu zaplanowano także „DNI NAUKI”, które polegać będą na organizacji w szkołach:
 
1. Dnia Ziemi i Dnia Sprzątania Świata, by uświadomić uczestnikom, jak ważna jest dbałość o dobrostan naszej planety,
 
2. Dnia Matematyki w celu uświadomienia dzieciom, że matematyka, to nie tylko trudne zadania, "suche liczby" i abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa i pasjonująca przygoda,
 
3. Europejskiego Dnia Języków w celu spopularyzowania wiedzy o językach, promowania różnorodności językowej i kulturowej jak również uświadomienia że znajomość języków pomaga nawiązywać kontakty oraz ułatwia znalezienie ciekawej i dającej satysfakcję pracy.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.