Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012

Organizacje pozarządowe - Konkursy 02.12.2011

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Wójta Gminy Ostróda
ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:


lp.

Nazwa zadania

Czas realizacji

Wysokość środków
przeznaczonych

na realizację zadania*

1.

Popularyzacja piłki nożnej
w środowisku wiejskim

15.01.2012r.
15.12.2012r.

145.000

2.

Popularyzacja piłki siatkowej
w środowisku wiejskim

15.01.2012r. 
15.12.2012r.

25.000

3.

Popularyzacja lekkoatletyki
w środowisku wiejskim

15.01.2012r.
15.12.2012r.

3.000

4.

Popularyzacja sportów walk Wschodu
wśród dzieci i młodzieży 
- karate
- judo

15.01.2012r. 
15.12.2012r.


9.000
3.000

5.

Popularyzacja jazdy konnej
w środowisku wiejskim

15.01.2012r.
15.12.2012r.

2.500

6.

Dowóz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych z terenu Gminy
Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno
- Edukacyjno - Wychowawczego
w Ostródzie

15.01.2012r. 
15.12.2012r.

40.000

7.

Fundusz Stypendialny
"Równe Szanse"

15.01.2012r. 
15.12.2012r.

12.000* wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określona jest na podstawie projektu uchwały budżetowej. Gmina Ostróda zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

Termin składania ofert na wszystkie zadania - do dnia 22 grudnia 2011r. do godz. 15.00.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda, pokój Nr 202.

Opis zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Ostróda na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2012r. dostępne są na stronie internetowej www.gminaostroda.pl zakładka: organizacje pozarządowe/konkursy.


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wytyczne dla Beneficjentów   

Formularz oferty na realizację zadania publicznego 

Sporządziła: Marta Podgórska

Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi