DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Wersja zaktualizowana z dnia 09.01.2023 r.
 

Urząd Gminy w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Urzędu Gminy w Ostródzie oraz Biuletynu Informacji Publicznej

● Data publikacji strony internetowej: 2016-10-04
● Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
Treści niedostępne i wyłączenia
● Serwis zawiera dokumenty pliki DOC i XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu
W odniesieniu do części nieczytelnych przez czytniki ekranu opublikowanych plików PDF użytkownicy mogą rozpoznać je narzędziem OCR
Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że  pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
● Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-17
● Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: na bieżąco
● Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
● Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: [Artur Jabłonka]
● e-mail: [ ]
● Telefon: [89 676 07 27]
 
Każdy ma prawo:
● zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
● zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
● wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 
Żądanie musi zawierać:
● dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
● wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
● wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
● Organ nadzorujący: Wójt Gminy Ostróda
● Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
● e-mail:
● Telefon: 89 676 07 27
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.
● Budynek Urzędu Gminy Ostróda, posiada cztery wejścia, jedno z nich jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
● Budynek posiada rampę do głównego wejścia budynku oraz platformę schodową do użytku przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich. Platforma umożliwia dostanie się na parter budynku. Konserwator urzędu obsługuje windę.
● Pracownicy Biura Obsługi Interesanta przeprowadzają wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy
● Na parterze znajduje się łazienka przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
● Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
● Osoby niewidome i niedowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym
● Na parkingu Urzędu znajdują się dwa oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych
● Osobom głuchoniemym oraz mającym trudności w komunikowaniu się przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta w Ostródzie
● Budynek posiada na parterze zawieszoną tablicę informacyjną na temat rozkładu pomieszczeń, w sposób wizualny
● Budynek posiada informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej oraz wdrożone procedury ewakuacyjne i przeszkolenie pracowników
 
Informacje dodatkowe
Skróty klawiszowe
● TAB - przejście do następnej pozycji
● SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji
● ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji
 
Strona Urzędu Gminy Ostróda zawiera następujące ułatwienia:
● moduł wyszukiwania
● focus wokół elementów nawigacyjnych
● wyróżniony kontrast odnośników
● zmiana wielkości czcionki
● odcienie szarości
● nawigację szybkiego przejścia do nawigacji/treści/stopki
● wysoki kontrast