Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostróda

Inwestycje unijne 16.11.2018

W Gminie Ostróda zakończyła się inwestycja pn. Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostróda poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę stacji uzdatniania wody w m. Szyldak. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. w Ostródzie, a koszt całkowity inwestycji opiewał na kwotę brutto:  3 670 125,71 zł w tym:
- etap I budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin – 2 200 425,83 zł,
- etap II budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyldak – 1 469 699,88 zł.

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie zawarta pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim, a Gminą Ostróda na kwotę 1 812 274 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.
 

W ramach etap I w/w przedsięwzięcia wykonano roboty budowlano – montażowe związane z uzbrojeniem w sieć wodno – kanalizacyjną m. Ostrowin / zabudowa zwarta /. Ścieki zbierane poprzez system grawitacyjno – tłoczny w m. Ostrowin są przetłaczane do kanalizacji w m. Idzbark, a z Idzbarka istniejącym systemem  tłocznym do oczyszczalni  w Tyrowie. Istniejąca sieć wodociągowa w przeważającej większości z rur azbestowych –cementowych, została wymieniona na sieć i przyłącza z rur z PE.
 

W ramach etap II w/w zadania  wybudowano obiekt - Stację Uzdatniania Wody  w m. Szyldak wraz z obiektami towarzyszącymi tj. budynkiem technicznym z nową instalacją technologiczną, fundamenty pod stalowy zbiornik wyrównawczy o pojemności  75 m3 i jego montażem, przyłącza między obiektowe, nowy osadnik popłuczyn, bezodpływowy zbiornik ścieków sanitarnych, wykonano modernizację istniejącej studni głębinowej – wymiana obudów studni na obudowy powierzchniowe typu Lange, wykonano drogi i place wewnętrzne z nawierzchni z kostki oraz nowe ogrodzenie obiektu.
 

Stary obiekt SUW w Szyldaku istniejący od roku 1982 nie nadawał się do dalszej eksploatacji z uwagi na zużycie urządzeń oraz długotrwały okres ich eksploatacji.  Dalsza eksploatacja obiektu była praktycznie niemożliwa. Nowa SUW w Szyldaku w perspektywie będzie mogła zaopatrywać w wodę miejscowość Durąg poprzez wybudowanie tranzytu Szyldak - Durąg.