PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2024

Gmina 07.06.2024
Gmina Ostróda podobnie jak latach poprzednich przystąpiła w roku bieżącym do rządowego Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2024. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

 

W dniu 29.05.2024 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Ostróda a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzieleniu z budżetu państwa dotacji na dofinansowanie realizacji zdań własnych gminu związanych z rozwojem Rodzinnych Domów Pomocy. W ramach Modułu I Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2024, budżet państwa udzieli gminie dotacji celowej w wysokości 66 880,00 zł (przewidywany koszt całkowity zadania to 173 393,28 zł).
 
Moduł I dotyczy dofinansowania kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy.
W sytuacji kiedy miesięczny koszt pobytu jest wyższy niż opłaty ponoszone przez mieszkańca domu, różnicę pokrywa gmina kierująca osobę do rodzinnego domu pomocy, tym samym gmina partycypuje w kosztach pobytu osoby kierowanej do rodzinnego domu pomocy. Gmina może wnioskować o częściowe dofinansowanie kosztów, jakie co miesiąc ponosi z tytułu kierowania osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych do rodzinnych domów pomocy. Dofinansowanie dotyczy pobytu osób kierowanych w latach 2022 - 2024 (do 50% kosztów ponoszonych przez gminę) oraz osób skierowanych przed 2022 rokiem (do 30% kosztów ponoszonych przez gminę).