Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Inwestycje unijne 15.03.2023
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ruś Mała obręb Mała Ruś”. Wykonawcą w/w zadania będzie konsorcjum w składzie:
Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
za łączną kwotę brutto: 2.381,280 zł z terminem realizacji do 30 września 2023 roku

 

W/w wykonawca został wyłoniony w drodze zamówienia klasycznego, którego wartość jest równa lub przekracza wartość 130.000 zł – art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Zakres rzeczowy zadania:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
- kanalizacja sanitarna tłoczna,
- przydomowe przepompownie ścieków,
- zbiorcze przepompownie ścieków,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- sieć wodociągowa,
- przyłącza wodociągowe.
 
Dofinansowanie inwestycji Gmina Ostróda otrzymała w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.