Stawiamy na rozwój!

Projekt w SP Lipowo - Stawiamy na rozwój! 24.02.2017

Od 1 stycznia 2017 roku w Gimnazjach w Pietrzwałdzie i Lipowie realizowany jest projekt pt. „Stawiamy na rozwój!”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

 

Celem głównym jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, a także właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie i Gimnazjum w Pietrzwałdzie przez zastosowanie nowatorskich i eksperymentalnych metod nauczania podczas zajęć projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem TIK oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. 

W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów, wyposażona zostanie pracownia geograficzna w Lipowie i komputerowa w Pietrzwałdzie, przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli.  W związku z realizacją zajęć zakupionych zostanie szereg nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych. Zajęcia uzupełnione zostaną poprzez organizację wycieczek edukacyjnych. Wsparciem objętych zostanie 112 osób – 92 uczniów i 20 nauczycieli. Efektem będzie rozwój kompetencji kluczowych  uczniów i wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Projekt powstał w partnerstwie Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej z Gminą Ostróda. Wartość projektu to 435 112,38 zł.